NGUYỄN, Đức P.; NGUYỄN, T. L.; TRẦN, V. N.; CÔNG, Q. T. SO SÁNH TÁC DỤNG GIẢI GIÃN CƠ ROCURONIUM CỦA SUGAMMADEX SO VỚI NEOSTIGMIN SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6609. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6609. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.