ĐỖ, T. Đạt; ĐẶNG, H. H.; NGUYỄN, T. Đức. NHIỄM LIÊN CẦU KHUẨN B Ở THAI PHỤ ỐI VỠ NON TUỔI THAI TỪ 22-34 TUẦN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6610. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6610. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.