NGUYỄN, N. D.; HẢI QUÂN. MỘT TỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỦY XƯƠNG Ở BỆNH NHÂN XƠ TỦY NGUYÊN PHÁT TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6611. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6611. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.