NGUYỄN , T. H.; NGUYỄN , Đức L. .; ĐÀO , K. H. . ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU TRONG CHUYỂN DẠ ĐẺ CỦA PHƯƠNG PHÁP GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG CÓ LÀM THỦNG MÀNG CỨNG CHỦ ĐỘNG (DPE). Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7114. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7114. Acesso em: 6 tháng 12. 2023.