NGUYỄN , N. T. .; TRẦN , X. V. .; PHẠM , A. V. T. . ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI SỌ MẶT RĂNG TRÊN BỆNH NHÂN CÓ NHÔ XƯƠNG Ổ HAI HÀM: NGHIÊN CỨU TRÊN PHIM SỌ NGHIÊNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7115. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7115. Acesso em: 7 tháng 12. 2023.