NGUYỄN , C. T. .; LÊ, Đình T. .; NGUYỄN , B. H. P. .; TRẦN , X. T. .; NGUYỄN , M. T. .; NGUYỄN , V. P. . BIẾN CHỨNG SAU ĐIỀU TRỊ NÚT VÒNG XOẮN KIM LOẠI VỠ PHÌNH ĐỈNH ĐỘNG MẠCH THÂN NỀN: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7119. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7119. Acesso em: 6 tháng 12. 2023.