HOÀNG , Đình Âu .; TRƯƠNG , T. T. . ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ UNG THƯ CÁC NHÂN PIRADS 5 VÙNG CHUYỂN TIẾP TUYẾN TIỀN LIỆT THEO PHÂN LOẠI PI-RADS V2.1 TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ PHỐI HỢP VỚI PSA TỶ TRỌNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7121. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7121. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.