VŨ , N. H. .; NGUYỄN , T. T. .; NGUYỄN , D. T. .; NGUYỄN , Q. T. .; VŨ , T. H. .; MẠC , Đăng T. . THỰC TRẠNG TIÊM VẮC-XIN PHÒNG UNG THƯ CỔ TỬ CUNG CỦA NỮ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2022. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7131. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7131. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.