LÊ, N. T. U. .; NGUYỄN , T. N. M. . TỶ LỆ LẠM DỤNG RƯỢU BIA TRÊN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ ARV TẠI KHOA THAM VẤN HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7135. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7135. Acesso em: 6 tháng 12. 2023.