NGUYỄN , T. C. .; TRẦN, T. L. KIẾN THỨC VỀ DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH GÚT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG, NĂM 2020. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7136. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7136. Acesso em: 29 tháng 11. 2023.