NGUYỄN , X. K.; PHẠM , V. V. .; LÊ, H. C. . NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH U CƠ TRƠN TỬ CUNG TRÊN SIÊU ÂM VÀ CỘNG HƯỞNG TỪ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7144. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7144. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.