CAO , T. S. .; NGUYỄN , T. M. P. . THỰC TRẠNG TĂNG HUYẾT ÁP VÀ RUNG NHĨ Ở NGƯỜI TỪ 18 TUỔI TRỞ LÊN THEO CHƯƠNG TRÌNH MMM CỦA HỘI TĂNG HUYẾT ÁP QUỐC TẾ TẠI NGHỆ AN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7145. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7145. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.