NGUYỄN , T. T. H. .; VŨ , T. T. .; NGUYỄN , T. T. . ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI HỆ Y HỌC DỰ PHÒNG VÀ Y TẾ CÔNG CỘNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI, NĂM HỌC 2022-2023. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7150. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7150. Acesso em: 6 tháng 12. 2023.