LÝ , T. M. .; TRƯƠNG , C. T. .; ĐẶNG , T. H. . NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỬ VONG CỦA TSS TẠI CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2020 - 2023. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7152. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7152. Acesso em: 7 tháng 12. 2023.