ĐỖ , A. T. .; PHONESAVANH, T. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA PHÁC ĐỒ XELOX HÓA TRỊ BỔ TRỢ CHO BỆNH UNG THƯ BIỂU MÔ DẠ DÀY GIAI ĐOẠN II-IIIC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7156. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7156. Acesso em: 12 tháng 7. 2024.