LÊ, T. Đạt .; NGUYỄN , Đình T.; LÂM , H. G. P. .; TRẦN , T. T. . GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN CỦA XÉT NGHIỆM TẾ BÀO HỌC DỊCH MÀNG PHỔI VÀ SINH THIẾT MÀNG PHỔI MÙ Ở BỆNH NHÂN TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI ÁC TÍNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7157. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7157. Acesso em: 7 tháng 12. 2023.