NGUYỄN , V. A. .; LÊ , H. L. H. . ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC VI KHUẨN THUỘC CHI PROTEUS PHÂN LẬP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7159. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7159. Acesso em: 29 tháng 11. 2023.