NGUYỄN , V. T. .; TỐNG , X. T. GIÁ TRỊ CỦA SINH THIẾT TỨC THÌ VÙNG RÌA TRONG PHẪU THUẬT UNG THƯ HẠ HỌNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7162. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7162. Acesso em: 7 tháng 12. 2023.