NGUYỄN , M. Q. .; NGUYỄN , P. H. .; TRẦN , T. L. . CƠ CẤU NGUYÊN NHÂN TỬ VONG TẠI CỘNG ĐỒNG Ở HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2022. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7163. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7163. Acesso em: 7 tháng 12. 2023.