TRẦN , V. L. .; NGUYỄN , N. T. .; NGUYỄN , T. T. H. . MỐI LIÊN QUAN GIỮA GÁNH NẶNG CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON CÓ TĂNG HUYẾT ÁP. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7165. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7165. Acesso em: 7 tháng 12. 2023.