NGUYỄN , S. T. .; HOÀNG , N. P. L. .; LÊ, Đức T. . SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM NHÂN TRẮC CỦA HỌC SINH DÂN TỘC KINH, TÀY, DAO TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA TỈNH TUYÊN QUANG, NĂM 2021. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7167. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7167. Acesso em: 7 tháng 12. 2023.