NGUYỄN , T. T. .; VŨ , N. H. .; NGUYỄN , Q. H. .; MẠC , Đăng T. .; NGUYỄN , N. N. .; TRẦN , M. H. .; NGUYỄN , T. Q. . THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG DO VẬT SẮC NHỌN CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC – ĐHQGHN NĂM 2022. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7169. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7169. Acesso em: 7 tháng 12. 2023.