PHẠM , T. T. H. .; PHẠM , T. T. H. .; PHẠM , V. M. . ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KẾT HỢP GƯƠNG TRỊ LIỆU TRONG ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ĐAU CỤC BỘ PHỨC HỢP Ở BỆNH NHÂN LIỆT NỬA NGƯỜI DO NHỒI MÁU NÃO. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7173. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7173. Acesso em: 29 tháng 11. 2023.