LÊ, T. N. .; VÕ , V. X. .; TRỊNH , L. H. .; LÊ, N. T. .; NGUYỄN , N. H. .; NGUYỄN , Đức V. . KẾT QUẢ HÓA XẠ TRỊ ĐỒNG THỜI TRIỆT CĂN UNG THƯ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN III-IVA BẰNG PHÁC ĐỒ CF TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THANH HÓA. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7174. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7174. Acesso em: 29 tháng 11. 2023.