LÊ, T. T. .; PHẠM , L. A. .; MCNEILL, J. . CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7175. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7175. Acesso em: 7 tháng 12. 2023.