TRẦN , T. A. .; TRẦN, K. T.; PHÙNG, Q. D. .; NGUYỄN , T. P. .; TRẦN , H. A. . CHOLESTEATOMA VÀ RĂNG LẠC CHỖ TRONG XOANG HÀM: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7176. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7176. Acesso em: 29 tháng 11. 2023.