VŨ , T. H. .; NGUYỄN, T. T. .; TRỊNH , L. H. .; NGUYỄN, T. L. .; LƯƠNG , T. L. A. .; HỒ , T. K. T. . KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH NGUY CƠ UNG THƯ VÚ BẰNG PHẦN MỀM CANRISK. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8336. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8336. Acesso em: 23 tháng 2. 2024.