NGUYỄN, T. K. O. .; NGUYỄN, A. T. .; NGUYỄN , T. A. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ SỌ NÃO Ở BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH THÙY THÁI DƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8344. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8344. Acesso em: 21 tháng 2. 2024.