NGUYỄN, T. H. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RÒ ĐỘNG MẠCH MÀNG CỨNG XOANG HANG GIÁN TIẾP BẰNG CAN THIỆP NỘI MẠCH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8345. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8345. Acesso em: 27 tháng 2. 2024.