NGUYỄN, T. T. N. .; NGUYỄN, V. Đoàn . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẢN VỆ Ở BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8346. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8346. Acesso em: 27 tháng 2. 2024.