TRẦN , C. V. .; TRƯƠNG , V. H. .; NGUYỄN , H. S. . KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH LANG BEN Ở TRẺ NHŨ NHI BẰNG BÔI KEM CLOTRIMAZOL 1%. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8348. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8348. Acesso em: 27 tháng 2. 2024.