BẠCH , Q. K. .; BÙI , T. V. N.; NGUYỄN, H. T. .; VŨ , Đức B. . NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH VI KHUẨN - VI NẤM GÂY NHIỄM TRÙNG HUYẾT TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TW GIAI ĐOẠN 2019 - 2021. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8362. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8362. Acesso em: 21 tháng 2. 2024.