NGUYỄN, T. T. H. .; ĐỖ, T. Đạt .; PHAN , T. H. T. . KẾT QUẢ SẢN KHOA CỦA SẢN PHỤ VỊ THÀNH NIÊN SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2022. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8366. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8366. Acesso em: 26 tháng 2. 2024.