NGUYỄN, Q. R.; LẠI, B. N.; LÊ, N. T.; PHẠM, N. Q. KẾT QUẢ TÁI TẠO KHUYẾT HỔNG XƯƠNG HÀM DƯỚI BẰNG VẠT XƯƠNG MÁC CÓ SỬ DỤNG MÁNG HƯỚNG DẪN PHẪU THUẬT. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8465. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8465. Acesso em: 13 tháng 4. 2024.