ĐỖ, T. D.; LÊ, V. T.; LƯƠNG, T. H. T. ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI Ở NGƯỜI BỆNH UNG THƯ TUYẾN GIÁP ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8467. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8467. Acesso em: 16 tháng 4. 2024.