LÊ, Q. T.; NGUYỄN, Đỗ N.; LÊ, Đình T. VIÊM TẮC ĐỘNG MẠCH TẦNG DƯỚI GỐI CÓ BIẾN CHỨNG MẤT MÔ: KẾT QUẢ CAN THIỆP NỘI MẠCH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8470. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8470. Acesso em: 24 tháng 5. 2024.