NGÔ, T. A.; NGUYỄN, Q. H.; ĐÀO, H. H.; NGUYỄN, T. Đông; TRẦN, Q. T.; HOÀNG, A. T.; HÀ, H. N.; ĐẶNG, C. H.; HÀ, Đức L. PHẪU THUẬT HYBRID ĐIỀU TRỊ BỆNH MẠCH CHI DƯỚI PHỨC TẠP. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8471. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8471. Acesso em: 13 tháng 4. 2024.