LÂM, V. N.; NGUYỄN, H. T. ĐIỀU TRỊ PHỒNG ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG – CHẬU BẰNG KỸ THUẬT CAN THIỆP NỘI MẠCH BẢO TỒN ĐỘNG MẠCH CHẬU TRONG . Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8472. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8472. Acesso em: 16 tháng 4. 2024.