PHẠM, H. K.; MAI, T. Đạt; TRẦN, N. T. ĐỐI CHIẾU KẾT QUẢ SIÊU ÂM HẠCH NÁCH VỚI KẾT QUẢ GIẢI PHẪU BỆNH SAU MỔ TRONG PHẪU THUẬT UNG THƯ VÚ TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8473. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8473. Acesso em: 16 tháng 4. 2024.