NGUYỄN, Đỗ N.; NGUYỄN, D. T. SUY CẦU NỐI ĐỘNG – TĨNH MẠCH DÙNG CHẠY THẬN CHU KỲ SỰ PHỨC TẠP VÀ KẾT QUẢ XỬ TRÍ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8474. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8474. Acesso em: 13 tháng 4. 2024.