ĐỖ, M. H.; PHẠM, T. D.; TRẦN, V. T.; VÕ , N. C. T. ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA SỐ LƯỢNG TIỂU CẦU Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8475. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8475. Acesso em: 16 tháng 4. 2024.