TỐNG, Đức P.; PHẠM, Q. M. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT ĐƯỜNG THỞ CỦA MASK THANH QUẢN DẠ DÀY TRONG THỦ THUẬT NỘI SOI TIÊU HÓA TRÊN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8476. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8476. Acesso em: 13 tháng 4. 2024.