NHUIEN, V. K.; MAI, Q. T.; NGUYỄN, V. H. LÁC NGOÀI PHÂN KỲ QUÁ MỨC: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8490. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8490. Acesso em: 16 tháng 4. 2024.