LÊ, T. N. D.; NGUYỄN, Q. A.; PHẠM, T. K. T.; PHẠM, T. N. B. ỨNG DỤNG THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ BỆNH MẮT TUYẾN GIÁP. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8494. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8494. Acesso em: 16 tháng 4. 2024.