TRẦN, T. H. P.; NGUYỄN, T. H.; TRẦN, N. M. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC THÀNH TĨNH MẠCH TINH Ở NGƯỜI BỆNH GIÃN TĨNH MẠCH TINH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8498. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8498. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.