NGUYỄN, T. H. T.; TRẦN, T. H. THỰC HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN HIV/AIDS CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8499. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8499. Acesso em: 13 tháng 4. 2024.