TRẦN, M. B. L.; ĐỖ, Đăng K.; LƯƠNG, V. T.; TRẦN, T. V. VAI TRÒ PHÂN ĐỘ GLASS TRONG ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU MẠN TÍNH ĐE DỌA CHI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8500. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8500. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.