PHAN, H. G.; VŨ, Đức T.; VŨ, Đăng L.; TRƯƠNG, H. Đức; TRỊNH, Đình H. NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TRĨ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÚT MẠCH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8501. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8501. Acesso em: 13 tháng 4. 2024.