TRẦN, Q. H.; ĐẬU, X. Y. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ XOẮN TINH HOÀN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2020 – 2023. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8505. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8505. Acesso em: 13 tháng 4. 2024.