NGUYỄN, T. T. U.; ĐINH, X. H.; NÔNG, P. M. ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8508. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8508. Acesso em: 13 tháng 4. 2024.